Access Your Account:
E-mail address:
Password:

Rejestracja kandydata


Podstawowe informacje
(widoczne są tylko dla Ciebie i pracodawcy, do którego wyślesz zgłoszenie)
 • Adres e-mail
  (Adres email będzie jednocześnie loginem do systemu)
 • Powtórz e-mail
 • Hasło
 • Powtórz hasło
 • Imię
 • Nazwisko
 • Województwo
 • Data urodzenia
    
 • Wykształcenie
  Szkoła średnia
  Nazwa Szkoły
 • Studia: Licencjat
 • Nazwa Uczelni
 • Studia: Magister
 • Nazwa Uczelni
 • Doświadczenie zawodowe
  (podaj ostatnie miejsce pracy/praktyki)
  Proszę wybrać
  Języki obce
 • Język 1
   
 • Język 2
   
 • Akceptacja regulaminu
 • Akceptacja regulaminu
  Regulamin serwisu internetowego BK WSIiZ


  I. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin(„dalej Regulamin”), określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym www.biurokarier.wsiz.pl - (dalej „Serwis”) oraz określa zakres praw i obowiązków użytkowników Serwisu, (dalej ”Użytkownicy”), którymi mogą być osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, zwana dalej Administratorem, którego prawa i obowiązki w związku z prowadzeniem Serwisu oraz relacje w stosunku do jego Użytkowników określane są Regulaminem.

  4. Przedmiotem usług Serwisu jest dostarczanie i udostępnianie Użytkownikom poprzez publikację na łamach Serwisu informacji, ofert, zawartości baz danych o tematyce związanej z rynkiem pracy, szkoleń i edukacji, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w poszukiwaniu pracy oraz wszelkich informacji związanych z rynkiem pracy.

  5. Wszelkie porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane w Serwisie (dalej „Porady”), nie są kierowane do indywidualnych odbiorców i nie uwzględniają ich indywidualnej sytuacji.


  II. Warunki uczestnictwa i zasady korzystania z usług Serwisu

  1. Udział każdego Użytkownika w Serwisie jest dobrowolny i możliwy po rejestracji i założeniu konta w Serwisie, zgodnie z zasadami przewidzianymi na łamach Serwisu.

  2. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na :
  1) posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług Serwisu,;
  2) akceptację Regulaminu w całości,
  3) przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później w związku z korzystaniem z Serwisu (dalej „dane osobowe”) na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”; tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  4) otrzymywanie informacji handlowej od Administratora lub jego partnerów oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
  3. Każdy Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Serwisie poprzez samodzielne usunięcie swojego konta, co skutkowało będzie usunięciem wszelkich informacji i danych o Użytkowniku z Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że Administrator może zachować dane Użytkownika, w takim zakresie i przez taki okres czasu, w jakim jest to prawem dozwolone, w celu ostatecznego wywiązania się ze zobowiązań powstałych między Użytkownikiem a Administratorem w związku z udziałem Użytkownika w Serwisie.
  4. Użytkownik ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, ich zmiany oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody o którym mowa w zdaniu pierwszym odbywa się w sposób i wywołuje skutki określone w pkt. II ust. 3 Regulaminu.
  5. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
  6. Jeden Użytkownik może założyć tylko jedno konto w Serwisie.
  7. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim przydzielonych Użytkownikowi identyfikatorów i haseł pozwalających na dostęp do zasobów Serwisu (dalej „Udostępnienie”)
  8. Administrator może zawieszać i usuwać konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do Serwisu, w szczególności gdy Użytkownik:
  a) nie przestrzega postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego
  b) działa na szkodę Użytkowników, Administratora lub podmiotów trzecich.
  9. Poszczególne usługi Serwisu świadczone nieodpłatnie lub gdy Serwis jasno to precyzuje - odpłatnie
  10. Administratorowi przysługuje swobodne prawo zmiany zawartości i usług Serwisu.  III. Publikacja ogłoszeń w Serwisie

  1. Wszelkie treści ogłoszeń przesyłane są drogą teletransmisji do Administratora za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.
  2. Publikacja ogłoszenia może być uzależniona od wniesienia opłaty lub weryfikacji podmiotu składającego ogłoszenie. Weryfikacja może odbywać się poprzez żądanie dostarczenia dokumentów lub oświadczeń we wskazanej przez Administratora formie.
  3. Ostateczną decyzję o publikacji każdego ogłoszenia podejmuje Administrator.
  4. Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.


  IV. Postanowienia końcowe

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) skutki Udostępnienia,
  2) zamieszczenie w Serwisie treści o których mowa w pkt III ust. 4,
  3) skutki skorzystania z Porad przez Użytkownika,
  4) nieprawidłowe wykorzystanie informacji opublikowanych w Serwisie,
  5) skutki mogących wystąpić przerw w działaniu Serwisu.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem


 •