Komunikacja biznesowa w środowisku międzykulturowym

Współczesny trend powszechnej globalizacji skłania wiele firm do podjęcia działalności na rynkach zagranicznych oraz współpracy z ludźmi z innych krajów i kultur. Zetknięcie się różnego sposobu myślenia, wartości czy rytuałów może powodować problemy z komunikacją oraz skutkować niepowodzeniem w międzynarodowych negocjacjach. Jak poradzić sobie w komunikacji z przedstawicielami innych kultur dowiesz się z filmu „Komunikacja biznesowa w środowisku międzynarodowym”.

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.

Polecane oferty pracy

Rzeszów, Warszawa lub praca zdalna